OCTAVIAN PALER - România de azi!

RACNETUL

Meteo Arad

 1. Mai mult înorat (noaptea)

  14°C

  T.min: 12 °C
  T.max: 17 °C

Curs Valutar

 1. EURO 4.9016 ron
 2. USD 4.5101 ron
 3. GBP 5.5473 ron
 4. XAU 279.2843 ron

OCTAVIAN PALER - România de azi!

 1. Data:
  01.05.2015 23:28
 2. Autor:
  Nae Cațavencu
 3. Categoria:
  TV
 4. Accesari:
  3651
 5. Coment:
  1
 6.  Distribuie pe Facebook
 

Comentarii (1): Adauga comentariul tau

 1. Teodor Ardelean Joi, 01 Octombrie, 2015
  Ora: 23:23

  Acest articol este publicat în Limba româna.Traduceţi- l în limba ţării dv.

  ARMAGHEDONUL DIN LIMBA DACILOR

  În cercetările noastre aupra Bibliei am arătat că multe cuvinte din această lucrare monumentală se regăsesc în limba română Cuvintele din limba română sunt identice. ca redare în scris şi sens celor din Biblie. În limba română cuvintele provin din limba dacilor supravieţuitori a potopului de pe timpul lui Noe ,iar în limba acestora din limba Edenului.Cuvântul armaghedon din Apocalipsa îl aflăm in limba română .Iată informaţiile din Apocalipsa, din limba română ,din fotografiile imprimate pe Scriptu lu Ra descoperit în apele râului Crişul Alb din hotarul comunei Zărand judetul Arad,România Europa şi fotografiile satelitului american din timpul războiului dintre spiritele pozitive şi spiritele negative:
  1) În Apocalipsa la Cap.16 vers 14 aflăm … Acestea sunt duhuri de draci,care fac semne nemaipomenite,şi care se duc la ÎMPĂRAŢII întregului pământ,ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.La cap.16 verset 16 aflăm o informaţie deosebită:Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreeşte se chiamă Armaghedon.
  Observăm
  a)EXISTĂ UN LOC CARE PE EVREEŞTE se chiamă Armaghedon.Biblia nu se refera la armate şi nici la localizarea geografică a locului,ci la strângerea sau adunarea împăraţilor pe un loc numit armaghedon.Aceştia sunt strânşi pentru războiul ce- l vor pregăti la sfârşitul veacurilor.
  b) Pe piesa arheologică SCRIPTU LU RA descoperită de către Expertul Judiciar Teodor Ardelean în apele Crişului Alb din hotarul comunei Zărand judetul Arad, ţara România,continentul Europa la sfârşitul picturilor , sau a veacurilor ,apare o adunare de oameni similară unei mese rotunde: se observă comandanţi militari în uniforme similare celor din vremurile noastre,bărbaţi şi femei.Obiectul conferinţei va fi folosirea ARMEI GHIDATĂ ,arma-ghedon sau armaghedon- ul din Apocalipsa.Locul unde se va decide folosirea acestei arme nu este cunoscut.(Textul din verset 14 duhuri de draci care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg ca să-i strângă pentu război indică obiectul conferinţei:declanşarea unui război în care se va folosi arma deosebită numită arma ghedon
  Deci , cuvantul armaghedon nu semnifică locul geografic unde vor fi stranşi impăraţii pâmântului ci obiectul conferinţei ,declanşarea războiului cu cea mai sofisticată armă de care dispun spiritele negative.
  Este o armă desoebită.Dovadă relatarea în Apocalipsa.
  2.Arma ghidată nu este o noutate A fost folosită de către spiritele negative şi în războiul dintre spirite.Fotografiile de pe teatrul de luptă ,transmise de satelitul american ,conţin urmele proectilelor trasoare lansate de aceste proectile.Un proectil deasupra satului Sintea Mică lovşte şi rupe dârele de gaz lansate de un avion care salva aparătorii Templului Sfânt al Edenului( se observă un porumbel cu pene albe intervenind şi reparand aceste dâre de gaz pe locul unde sunt rupte) .Un alt proectil, lansat de la piciorului podului ce trece peste râul Crişul Alb din hotarul comunei Zărand jueţul Arad, România Europa ,după parcurgerea distanţei de aproximtiv 1 km. se desface in două:un proectil se indreaptă ,oblic peste tarlaua numită azi Prunişte,venind din direcţia Nord, pentru a lovi aeroportul spiritelor pozitive din marginea comunei Zărand Al doilea proectil îşi continuă drumul înca 3 km în lungul rîului ce inconjura Cetatea Edenului ,după care , îşi schimbă direcţia şi se indreaptă către miazăzi.După circa 2 km îşi schimbă din nou direcţia şi se îndreaptă către apus pentru a lovi aeroportul spiritelor pozitive din această parte,adecă din spre Răsărit -Sud. Deci –din acel proectil ,un proectil loveşte aeroportul din directia Nord iar al doilea din directie Sud-Răsărit
  (Urmele proectilelor teleghidate sunt vizibile pe fotografiile publicate in culori în volumul Creaţionism Ştiinţific Arheologic, Istoria nefalsificată a omenirii ,Manual Internaţional)
  Transmiteti acest aricol în toată lumea.
  Expert Judiciar
  Teodor Ardelean

  This article is posted in the language of your româna.Traduceţi- it.

  DACILOR tongue Armageddon

  In our research we have shown that the Bible aupra many words of this monumental work is found in Romanian language words in Romanian are identical.the play written and meaning of the Bible. In Romanian Dacian words comes from the survivors of the flood of Noah\'s time, and in their language of Armageddon Edenului.Cuvântul language of Revelation we learn in Romanian language of Revelation .Iată information in Romanian language, the images printed on Scriptu luRa discovered in the waters Crişul White border village of Zarand Arad, Romania Europe and US satellite photos wartime spirit of positive and negative spirits:
  1) In Revelation 14 we find the verse Cap.16 ... they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the whole earth, to gather them to the battle of that great day of God the Atotputernic.La head. 16 verse 16 we find special information: the evil spirits have gathered in the place which is Jewish Call the Armageddon.
  We notice
  a) One place is Call the Jewish PE Armaghedon.Biblia not armed nor refers to the geographical location of the place, but the gathering or assembly of kings in a place called armaghedon.Aceştia What are raised him prepare for war to end ages.
  b) The archaeological SCRIPTU LU RA discovered by forensic experts Teodor Ardelean waters Cris White border village of Zarand Arad, country Romania, mainland Europe at the end of paintings, or ages, there is a gathering of people similar round table: it uniformed military commanders notes similar to those in our times, men and femei.Obiectul conference will be using guided weapons, weapon-ghedon or armaghedon- of Apocalipsa.Locul site where you decide to use this weapon is not known. (The text in verse 14 spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the whole world to gather them for proper war indicating the subject of the conference: a war that will use special weapon called a gun ghedon
  So the word Armageddon means not tight geographical location where they will be kings of the earth but the subject of the conference, the war with the most sophisticated weapons available to negative spirits.
  It is a weapon desoebită.Dovadă account in Revelation.
  Guided 2.Arma is not new and has been used by negative spirits and spirite.Fotografiile war between the theater of battle, sent by the American satellite, launched tracer proectilelor contain traces of these proectile.Un proectil above the village of Little lovşte and Sintea contrails tear gas launched by an aircraft rescue defenders Holy Temple of Eden (observed a bird with white feathers intervening gas and fixing these streaks on where they are broken) .A another proectil released from the foot bridge that passes over the river White border village Crişul jueţul Zarand Arad, Romania Europe after covering the distance of 1 km aproximtiv. unfolds in two: a proectil are moving obliquely across Tarlaua today called Prunişte coming from the North to hit airport spirit positive edge of the village of Zarand second proectil its contine 3 km along the river that surround the city of Eden after which changes direction and heads towards miazăzi.După about 2km change direction again and is heading westward to hit positive spirit of this part of the airport, to the East of -Sud ADEC. So that proectil -from an airport north proectil hits and the second from South-East
  (Proectilelor drone traces are visible on photographs published in Scientific Creationism volume Archaeological colors, unadulterated history of mankind, the International Manual)
  Send This entry worldwide.  „ M O T T O .:A sosit timpul să cunoaştem , pe baza de DOCUMENTE SCRISE , existenţa lui DUMNEZEU , EXISTENŢA LUI ISUS CRISTOS şi EXISTENŢA EXTRATEREŞTRILOR ! „
  Vezi şi măreşte fotografia de mai sus:
  FOTOGRAFIE DE PE CÂMPUL DE LUPTĂ : „ AVIOANE ÎN ZBOR „
  Este transmisă de satelitul american de pe teatrul de lupte dintre spiritelor pozitive şi spiritele negative pentru Templul Sfânt al Edenului din hotarul comunei Zărand Judetul Arad România Europa.
  Observaţi
  1)Un avion în culoare neagră -verzuie la mică înălţime .
  2) În urma avionului în culoare neagră-verzuie,.la mare înălţime ,un avion în culoare albă Peste dârrele de gaz, în chenar, în urma avionului de culoare albă, un text scrs de specialiştii internetului „Avion la mare înălţime ! (Semnul exclamarii indică uimirea specialiştilor când au vazut avionul )
  Avionul transportă aparătorii Templului Sfant al Edenului înaintea cutremurului de pamant cu scufundarea zonei de apus a Munţilor, Zărandului
  3)Aeroportul de plecare pentru avionul în culoare albă : marginea de apus al comunei Zărand ,judeţul Arad,Ţara România. Europa,
  4)Fotografia de mai sus este realizată în spaţiul de astăzi al comunei Şiclău, Judetul Arad,România ,Europa.
  5)În spatele avionului, vedeţi două dâre de gaz similare celor lansate de către avioane din vremurile noastre.Sunt gazele lansate de avionele în zbor.Avionul de culare neagră-verzuie lansează gaze de cunloare neagră verzuie;avionul de culoare albă lansează dâre de gaze de culoare albă.

  6).Sub avion se observă un lansator de rachete în forma unui con.In jur spiritele care -l manevrează.Aparatul lansează proectile sub forma unei mitralieră.Proectilele trec prin fata avionului de culoare albă .
  7 )Avionul în culoare albă este încadrat în liniile unui dreptunghi..Aceste linii ,presupun sunt marginile spaţiului în care acţionează o forţă;o contra aramă împotriva proectilelor teleghdate, lansate de arma ghedon . ( Fotografia cu porumbelul alb ce repară dârele de gaz din hotarul satului Sinitea Mică judetul Arad,România, continetul Europa este o dovadă că proectilul lansat de Armaghedon a lovit ţinta după îndepărtarea avionului.)
  8)Deci, ar exista două arme:o arma teleghidată şi o contra armă ce schimbă traiectoria proectilelor teleghidate
  9)Proectilele teleghidate îşi schimbă traiectoriea la un unghi de 90 de grade. Dacă avem în vedere că observatorii OZN vorbesc despre schimbarea direcţiei de zbor a OZN similar cu traiectoria proectilelor teleghidate,am descoperit ,se pare, originea OZN.lor Acestea sunt aparate care functioează după principiul proectilelor armei teleghidate..Sunt produse de către civilizaţia extraterestră...
  Arad la 28 septembri e 2015.
  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Academician al Academisei de Studii Înalte Iaşi.
  \"Motto.: Time to know on the basis of written documents, the existence of God, the existence of Jesus Christ and the existence of aliens! \"
  View and enlarge the photo above:
  Photo on the battlefield: \"AIRCRAFT FLIGHT\"
  American satellite is transmitted from the theater battles positive spirits and negative spirits to the Holy Temple of Eden in County Zarand Arad Romania border village Europe.
  Observe
  1) A plane in a short black -verzuie height.
  2) Following the black-green plane, .la great height, a white plane dârrele gas over the border after the airplane white text skilled SCRS Internet \"Tickets at heights! (Exclamation point indicates amazement when they saw the plane specialists)
  The plane carrying the Holy Temple Defenders of Eden before the earthquake sinking Mountains west zone, Zărandului
  3) the departure airport for the plane in white: the western edge of the village of Zarand, Arad, Romania Country. Europe
  4) The photo above is achieved in the area of today\'s village shekels, Arad, Romania, Europe.
  5) In the back of the plane, you see two gas streaks similar to those launched by jets of gas noastre.Sunt times in zbor.Avionul planes launched the black-green culare gas cunloare launches greenish black, white plane launches gas streaks white.

  6) .sub aircraft missile launcher is observed in the form of spirits around him manevrează.Aparatul con.In Projectors launches as mitralieră.Proectilele pass in front of a white airplane.
  7) plane in white is placed in a dreptunghi..Aceste lines lines are the edges of space involve acting force, a counter brass against proectilelor teleghdate launched by gun ghedon. (Photo by white dove has repaired contrails gas Sinitic border village Small Arad, Romania, Europe continent is evidence that proectilul released Armageddon hit the target after removing the plane.)
  8) So there were two weapons: a remote-controlled weapon and a weapon that changes the trajectory against drone proectilelor
  9) guided Proectilele change their trajectories at an angle of 90 degrees. If we consider that UFO observers talk about changing the direction of flight of UFO drone proectilelor similar path, I discovered apparently originated OZN.lor These are devices that functioează principle teleghidate..Sunt proectilelor weapon produced by extraterrestrial civilization. ..
  Arad\'s 28 September 2015.
  Judicial Expert Teodor Ardelean
  Academician of the Academy of Higher Iasi.Alte stiri dupa Tag-uri

 1. octavian paler
 2. romania de azi

Alte stiri similare


Benone Sinulescu la Ghilea show Benone Sinulescu la Ghilea show Miercuri, 06 Ianuarie, 2016 18:41 ...
RAOUL la GHILEA show RAOUL la GHILEA show Miercuri, 06 Ianuarie, 2016 18:24 ...
România lui Gheorghe Seculici... România lui Gheorghe Seculici... Joi, 04 Iunie, 2015 10:56 ...
Teist sau ateist? Teist sau ateist? Joi, 21 Mai, 2015 17:37 ...
Nicolae Ioțcu la Ghilea show Nicolae Ioțcu la Ghilea show Marti, 05 Mai, 2015 18:58 ...
REVELION APOCALIPTIC - 2012 REVELION APOCALIPTIC - 2012 Sambata, 02 Mai, 2015 00:00 ...
Sorin Ghilea - interviu, AXA TV TRANSILVANIA Sorin Ghilea - interviu, AXA TV TRANSILVANIA Vineri, 01 Mai, 2015 23:55 ...
Maimuța îndoctrinată - Dan Preda, partea a 2-a Maimuța îndoctrinată - Dan Preda, partea a 2-a Vineri, 01 Mai, 2015 23:50 ...

Racnetul


Escu - România electorală!


Talk Show TV <<< 41 >>> vezi-toate


Curat condei vezi toate